ඔබට ස්තුතියි - iso - ශබ්දකෝෂය Sinhala Zulu?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.7/5★. 𓀠 30