ಧನ್ಯವಾದ - iso - Zulu Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

2.7/5★. 𓀠 30