ඔබට ස්තුතියි - ብሰዓል ዝትዓጽወ ጎሮሮ - ශබ්දකෝෂය Sinhala Tigrinya?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.4/5★. 𓀠 8