ඔබට ස්තුතියි - ligama - ශබ්දකෝෂය Sinhala Swati?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

3/5★. 𓀠 0