ඔබට ස්තුතියි - kungumutsi - ශබ්දකෝෂය Sinhala Swati?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

4.5/5★. 𓀠 6