ಧನ್ಯವಾದ - lukholo - Swati Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

3/5★. 𓀠 0