ಧನ್ಯವಾದ - Swati - Swati Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

4.5/5★. 𓀠 6