ಧನ್ಯವಾದ - Bariga Taymor - Somali Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

2.9/5★. 𓀠 22