આભાર - ziva - Shona Gujarati શબ્દકોશ?
ના 1 2 3 4 5 હા

2.0/5★. 𓀠 19