Merci - usio - Sango French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

3/5★. 𓀠 0