Merci - bara - Oromo French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

3.3/5★. 𓀠 92