Enkosi - torana - Malagasy Sxhosa Isichazi Magama?
Hayi 1 2 3 4 5 Ewe

1.5/5★. 𓀠 4