ඔබට ස්තුතියි - aretin-tenda - ශබ්දකෝෂය Sinhala Malagasy?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

1.5/5★. 𓀠 4