Merci - kiraro - Malagasy French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

1.5/5★. 𓀠 4