ඔබට ස්තුතියි - barindet - ශබ්දකෝෂය Sinhala Kalenjin?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

3.6/5★. 𓀠 5