ಧನ್ಯವಾದ - Cheiso - Kalenjin Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

3.6/5★. 𓀠 5