આભાર - roketit - Kalenjin Gujarati શબ્દકોશ?
ના 1 2 3 4 5 હા

3.6/5★. 𓀠 5