Merci - Kalenjin French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

3.4/5★. 𓀠 7