Merci - ria - Gikuyu French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

1.7/5★. 𓀠 6