આભાર - lori didoro - Gusii Gujarati શબ્દકોશ?
ના 1 2 3 4 5 હા

3/5★. 𓀠 0