ඔබට ස්තුතියි - seh - ශබ්දකෝෂය Sinhala Schweizerdeutsch?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

3/5★. 𓀠 0