ඔබට ස්තුතියි - Kwa - ������������������������ Sinhala Gadangbe?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.6/5★. 𓀠 85