ඔබට ස්තුතියි - bul kosde - ශබ්දකෝෂය Sinhala Fula?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

3.3/5★. 𓀠 12