ಧನ್ಯವಾದ - bul kosde - Fula Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

3.3/5★. 𓀠 12