આભાર - nyau - Fula Gujarati શબ્દકોશ?
ના 1 2 3 4 5 હા

3.3/5★. 𓀠 12