આભાર - baruki - Fula Gujarati શબ્દકોશ?
ના 1 2 3 4 5 હા

3.0/5★. 𓀠 10