ඔබට ස්තුතියි - cement - ශබ්දකෝෂය Sinhala English?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.7/5★. 𓀠 45