ඔබට ස්තුතියි - beree - ශබ්දකෝෂය Sinhala Dagara?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.0/5★. 𓀠 8