நன்றி - donkili - Bambara Tamil சொல்லகராதி?
இல்லை 1 2 3 4 5 ஆம்

1.0/5★. 𓀠 1