ಧನ್ಯವಾದ - Bambara - Bambara Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

1.0/5★. 𓀠 1