ඔබට ස්තුතියි - aduru - ������������������������ Sinhala Akan?
නැත 1 2 3 4 5 ඔව්

2.5/5★. 𓀠 105